bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 04.09.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiany na 2016 (13-01-2016 ms)

Świadczenia rodzinne

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie – Świadczenia Rodzinne przypomina o terminach składania wniosków o zasiłki rodzinne wraz z dodatkami na okres zasiłkowy 2015/16

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 września.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.


Natomiast, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

Do wniosku należy dołączyć:

  • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach za 2014 r. małżonków oraz wszystkich pełnoletnich dzieci do 25 roku życia lub oświadczenia (jeżeli brak dochodu to oświadczenia na drukach z GOPS Tarnów ),
  • zaświadczenie z ZUS-u o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2014 rok małżonków oraz wszystkich pełnoletnich dzieci do 25 roku życia lub oświadczenia (jeżeli brak składki zdrowotnej to oświadczenia na drukach z GOPS Tarnów )
  • nakaz płatniczy za 2014 r. lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego za 2014 r.,
  • w przypadku, gdy jeden z małżonków zameldowany jest poza Gminą Tarnów, zaświadczenie z Urzędu właściwego wg. miejsca zameldowania, że nie ubiega się o świadczenia rodzinne lub oświadczenie.

Ponadto:
– osoby ubiegające się o urlop wychowawczy zaświadczenie z ZUS o 6 miesięcznym okresie składkowym i Pit 11 za 2014 rok,
– osoby mające zasądzone alimenty a nie otrzymujące ich w pełnej wysokości –  zaświadczenie od komornika za 2014 r. o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów,
– osoby pobierające stypendia zaświadczenie/oświadczenie o ich wysokości za 2014 r.,
– osoby prowadzące działalność gospodarczą na ryczałt lub kartę podatkową – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości ryczałtu wraz z zaświadczeniem na zasadach ogólnych za 2014 r.,
- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych– zaświadczenie ze szkoły lub oświadczenie.
W przypadku osób mających zerowy dochód za rok 2014 a w 2015 r. podjęły zatrudnienie – zaświadczenie o dochodzie netto za miesiąc następny po miesiącu w którym dochód został osiągnięty.

Osoby które podjęły zatrudnienie w ciągu roku 2014 zobowiązane są dostarczyć dokument potwierdzający datę rozpoczęcia pracy.

W przypadku utraty dochodu dokument potwierdzający utratę dochodu przez członka rodziny oraz wysokość utraconego dochodu ( np. świadectwo pracy, PIT 11 za rok 2014 ).


Osoby nie pobierające do tej pory świadczeń rodzinnych w tut. Ośrodku zobowiązane są ponadto dostarczyć akty urodzenia dzieci, dowód osobisty osoby ubiegającej a w przypadku ubiegania się o dodatek z tytułu urodzenia dziecka zaświadczenie wystawione przez lekarza lub położną potwierdzające pozostawanie pod opieką medyczną kobiety nie później niż od 10 tyg. ciąży do porodu

GOPS Tarnów informuje, iż od 1 listopada 2015 r. zmieniają się kwoty zasiłku rodzinnego oraz niektórych dodatków do zasiłku rodzinnego, a także kwota kryterium dochodowego.  Szczegółowe informacje określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r.


Dokumenty do pobrania:

Aktualne wnioski 



Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 04.09.2015
Podpisał: Jadwiga Dziekan
Dokument z dnia: 23.03.2011
Dokument oglądany razy: 7 809