bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 04.09.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiany na 2016 (13-01-2016 ms)

Fundusz alimentacyjny

 

Wniosek o świadczenia z FA składa uprawniona osoba pełnoletnia, a w przypadku uprawnionych osób niepełnoletnich ich przedstawiciel ustawowy. Do wniosku należy dołączyć (do każdej kserokopii należy przedstawić oryginał do wglądu):
• kserokopia dowodu osobistego, aktu małżeństwa, aktu zgonu współmałżonka, wyroku o rozwodzie bądź separacji, aktów urodzenia dziecka/i
• kserokopia prawomocnego wyroku lub ugody o alimentach
• zaświadczenie od komornika o egzekucji alimentów w 2014 r.
• zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych z ostatnich dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o świadczenia z FA
• zaświadczenie/ oświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach za rok 2014 wszystkich pełnoletnich członków rodziny, także małżonka rodzica osoby uprawnionej, z którą rodzic osoby uprawnionej wychowuje wspólne dziecko (jeżeli brak dochodu to oświadczenia drukach z GOPS Tarnów )
• zaświadczenie z ZUS-u o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2014 r. małżonków oraz wszystkich pełnoletnich dzieci do 25 roku życia (jeżeli brak składki zdrowotnej to oświadczenie na drukach z GOPS Tarnów )
• nakaz płatniczy za 2014 r. lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego za 2014 r.
• kserokopia orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności
• zaświadczenie/ oświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej w przypadku, gdy osoba uprawniona ukończyła 18 rok życia lub ukończy w okresie świadczeniowym
• osoby pobierające stypendia zaświadczenie/oświadczenie o ich wysokości za 2014 r.,
• osoby prowadzące działalność gospodarczą na ryczałt lub kartę podatkową – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości ryczałtu wraz z zaświadczeniem na zasadach ogólnych za 2014 r.,

Ponadto:
• W przypadku osób mających zerowy dochód za rok 2014 a w 2015 r. podjęły zatrudnienie – zaświadczenie o dochodzie netto za miesiąc następny po miesiącu w którym dochód został osiągnięty.
• Osoby które podjęły zatrudnienie w ciągu roku 2014 zobowiązane są dostarczyć dokument potwierdzający datę rozpoczęcia pracy
• W przypadku utraty dochodu dokument potwierdzający utratę dochodu przez członka rodziny oraz wysokość utraconego dochodu ( np. świadectwo pracy, PIT 11 za rok 2014 ).
• Informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z: - brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą
Do pobrania:

- wniosekOpublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 04.09.2015
Podpisał: Jadwiga Dziekan
Dokument z dnia: 23.03.2011
Dokument oglądany razy: 2 636